finance microfinance/a>
новорижское шале
purchased 1k cheap absolute Instagram click for more info followers

Hoogbouw

AGORA 2018_3-coverIn Nederland is de vraag naar woningen in de grote steden de laatste jaren enorm toegenomen. In België heeft de volgens velen noodzakelijke verdichting zelfs tot een ‘betonstop’ geleid. Anti-stedelijk bouwen in ‘het groen’ lijkt niet meer van deze tijd. Volgens de heersende opinie is wonen in hoge dichtheden in de stad is niet alleen wenselijk vanuit duurzaam-ecologisch oogpunt, maar ook nog eens goed voor de economie. Deze hoge dichtheden en ‘mixed-use communities’ stimuleren namelijk ontmoetingen, hetgeen zou leiden tot innovatie en een verbeterde concurrentiepositie.
Geen wonder dus dat vraagstukken omtrent hoogbouw weer helemaal terug zijn op de beleidsagenda’s. Waar achter de modernistische hoogbouw in de vorige eeuw nog een sociaaldemocratisch verheffingsideaal schuilging, lijken hedendaagse residentiële hoogbouwprojecten vooral voort te vloeien vanuit een meer neoliberale ideologie. In deze AGORA komen verschillende visies, perspectieven en meningen over 21e-eeuwse woontorens aan bod. Voor wie is de hedendaagse hoogbouw precies bestemd, waarom is dit wel of geen goed idee, en wat zijn de alternatieven?

Bestel dit nummer nu hier.

Voor de inhoudsopgave en online beschikbare artikelen:
Inhoudsopgave (pdf)
Redactioneel - door Marianne de Beer.
Komt hoogmoed voor de bouwval? - door Jorn Koelemaij, Barend Wind en Demi van Weerdenburg.
Ondermijnt hoogbouw de menselijke maat - door Jos Gadet.
Meerwaarde door PPS: welke meerwaarde? - door Stefan Verweij.
Het planologisch moment - door  Maarten Hajer ( rubriek ‘Vrije Ruimte’).

Eetculturen

Voedsel is een g2018_2_coverraadmeter geworden voor veranderingen in dorpen, steden en wijken. De lokale bakker adverteert met speltbrood en brouwerijen met speciaal bier hebben gezorgd voor een heuse bierrevolutie in Nederland. Voedsel is onlosmakelijk verbonden met onze cultuur, maar heeft ook een maatschappelijke waarde. Hierbij speelt mee dat de gemiddelde consument niet meer tevreden is met een simpel broodje kaas. Ambacht, culinair, uniek en beleving spelen een grotere rol in ons eetpatroon en daar spelen de trends van hippe foodtruck festivals en foodhallen weer handig op in. Daarbij rijst ook de vraag wie er profiteert van het nieuwe voedsellandschap, en wie niet.

In het aankomende themanummer “Eetculturen” kijken we met een ruimtelijke blik naar de ontwikkeling van voedsel op ons gedrag en onze ruimte. Wat zijn de gevolgen van de plek waar je woont en wie je bent op wat je eet?

Bestel dit nummer nu hier.

Voor de inhoudsopgave en online beschikbare artikelen:
Inhoudsopgave (pdf)
Redactioneel - door Jorn Koelemaij
Inleiding in het themanummer ‘Eetculturen’ - door Demi van Weerdenburg, Josine Maaskant en Egbert van der Zee
In de koffiebar: middenklassers in Amsterdam, Glasgow en Teheran- door Jan Rath en Reza Shaker Ardekani
De fiets: gelijkmaker of distinctiemiddel? - door Harry Oosterhuis
Meekoppelende belangen - door  Wil Zonneveld rubriek ‘Vrije Ruimte’).

Antropoceen

2018_1_cover

Een van de buzz woorden van dit moment is het woord ‘antropoceen’. De term is oorspronkelijk afkomstig uit de geologie om het nieuwe geologische tijdvak aan te duiden waarin we ons nu bevinden; het tijdvak dat gekenmerkt wordt door de invloed van de mens op de vormgeving en morfologie van de planeet Aarde. Maar de term is inmiddels opgepikt door verschillende stromingen binnen de wetenschap en de politiek, wat gezorgd heeft voor meerdere interpretaties en verschillende geluiden binnen dit debat. Maar betekent het nou om te leven en te werken in het antropoceen? Is er een gemene deler te vinden in de manier waarop verschillende (academische) disciplines invulling geven aan het begrip. In het eerste themanummer van 2018, getiteld ‘antropoceen’, is er ruimte voor een aantal van deze stemmen en invalshoeken om zo dit populaire en vaak nog vage concept te duiden en in te kaderen.

Bestel dit nummer nu hier.

Voor de inhoudsopgave en online beschikbare artikelen:
Inhoudsopgave (pdf)
Redactioneel – door Marianne de Beer
Stemmen uit het antropoceen – door Freke Caset, Marianne de Beer, Lilian van Karnenbeek en Dieter Bruggeman
Duurzaamheid als fantasie; interview met Erik Swyngedouw – door Freke Caset en Laura Baets
Cameratoezicht. veiligheid en een frisdrank-reclame – door Jelle Brands
Klimaat vergt verbouwing van onze steden – door  Linda Carton rubriek ‘Vrije Ruimte’).


Stedelijke Diversiteit

Steden in de Westerse weCover_2017-4reld worden steeds diverser. Onderzoekers spreken van toenemend super-diverse of hyper-diverse steden en wijken, waarmee ze benadrukken dat zowel tussen als binnen groepen grote verschillen bestaan in termen van demografische kenmerken, sociale identificaties (bijvoorbeeld op het gebied van gender en klasse), juridische status, attitudes (bijvoorbeeld zeer religieus of niet), ruimtelijk gedrag (gebruik maken van de buurt of niet), en leefstijl (de een is bijvoorbeeld meer op een stedelijk leven gericht dan de ander). Beleidsmakers zien zich in toenemende mate geconfronteerd met deze groeiende diversiteit en vragen zich af welk beleid in die steeds meer diverse samenleving mogelijk en effectief is. Dit themanummer van AGORA verdiept zich in de betekenis van de toenemend complexe stedelijke diversiteit voor beleidsmakers, bewoners en ondernemers. De gastredacteuren interviewen beleidsexperts in de Vlaamse en Nederlandse context over hun visie op bestaand diversiteitsbeleid en recenseren het nieuwste boek van Richard Florida ‘The New Urban Crisis’. In verschillende artikelen is er aandacht voor de percepties en ervaringen van bewoners en ondernemers in diverse wijken.

Bestel dit nummer nu hier.

Voor de inhoudsopgave en online beschikbare artikelen:
Inhoudsopgave (pdf)
Redactioneeldoor Jorn Koelemaij
Stedelijke diversiteit; een introductiedoor Myrte Hoekstra, Ilona van Breugel, Anouk Tersteeg en Ympkje Albeda
Solidariteit door Superdiversiteit- door Nick Schuermans, Stijn Oosterlynck, Thomas Swerts, Joke Vandenabeele en Marc Jans
Wegeninfrastructuur als lens voor het koloniale bouwproject – door Laurence Heindryckx
Plannen was/is/wordt leiden- door Terry van Dijk  (rubriek ‘Vrije Ruimte’).

China

Stevenen 2017-3_Coverwe zo langzamerhand af op een multipolaire wereldorde, met daarin een prominente politieke- en economische rol voor de Chinezen? Feit is dat de  invloed van China de afgelopen jaren behoorlijk is toegenomen. Dit is niet alleen terug te zien in de manier waarop de huidige president Xi Jingping wordt ontvangen tijdens zijn staatsbezoeken aan Nederland en België, maar ook in hoe wij vanuit ‘het Westen’ al enige jaren met open mond kijken naar de indrukwekkende infrastructurele projecten die men er op grote schaal realiseert. Dit AGORA-nummer gaat in op de recente en toekomstige ontwikkelingen van deze opkomende grootmacht. Hierbij kijken we naar geopolitieke en internationale aspiraties, culturele- en economische trends en ruimtelijke beleidsstrategieën en interacties. Wat zijn de sociaal-ruimtelijke gevolgen van ‘het nieuwe China’, en wat kunnen Nederlandse en Vlaamse beleidsmakers van hen leren?

Bestel dit nummer nu hier.


Voor de inhoudsopgave en online beschikbare artikelen:

Inhoudsopgave (pdf)
Redactioneel door Marianne de Beer
Sociaal-Ruimtelijke dynamieken van een nieuwe wereldmacht - door Jorn Koelemaij en Federica Bono
Vult China het internationaal leidserschapsvacuüm? – door Sarah van Hoeymissen
De Talige Stad - door Nesrin El Ayadi
Het stedelijke leven in Noord Syrië - door Aviva Morgan Stein  (rubriek ‘Vrije Ruimte’).


Stedelijk verzet

Lange tijd is de2017.2_cover veronderstelling dat fundamentele politieke tegenstellingen achterhaald zijn. Politiek zou zijn verworden tot het domein van technocratische discussies binnen gestelde kaders (parlementen). Hoewel vakbonden en klassieke linkse protestbewegingen aan invloed lijken te hebben ingeboet, is het verzet tegen de politieke consensus van de vrije markt niet weg. Het volgend themanummer richt zich op nieuwe ‘tegenbewegingen’. Hierbij richten we ons niet op het standaardrepertoire van de grote sociale bewegingen, maar juist op zoek gaan naar verzet uit onverwachte hoek – door bevolkingsgroepen die anders niet zo snel geassocieerd worden met verzet. Wie zijn deze groepen en hoe uiten zij hun verzet tegen het neo-liberale gemeengoed? De stad speelt hierbij een cruciale rol als incubator voor verzet. De gastauteurs in dit nummer belichten mobilisering van zeer verschillende bevolkingsgroepen in zeer verschillende steden, die zich op subtiele of juist lawaai-achtige wijze weerbaar opstellen.

Bestel dit nummer nu hier.

Voor de inhoudsopgave en online beschikbare artikelen:

Inhoudsopgave (pdf)
Redactioneel door Jorn Koelemaij
Stedelijk verzet uit onverwachte hoek door Cody Hochstenbach, Wouter van Gent en Marthe Singelenberg
Louter Lucht? door Maarten Loopmans, Filip Marrécau en Anneleen Kenis

Varia:
De geograaf in de maatschappij: toen, nu en later door Ramon Holle (De Geograaf)
Ruimtelijke ordening en maakbaarheid - door Jochem de Vries  (rubriek ‘Vrije Ruimte’).


Slimme stad

2017-1_cover

Van de Smartphone in je zak tot de Slimme thermostaat in je huiskamer: slimme technologie wordt steeds belangrijker in ons dagelijks leven.De exponentiële groei van beschikbare data en technologische ontwikkelingen om data te verwerken tot slimme toepassingen zorgen voor een revolutie in de ruimtelijke ordening. Onder de noemer ‘smart cities’ experimenteren steden over de hele wereld met de implementatie van slimme technologie om de leefbaarheid voor hun bewoners te vergroten, aantrekkelijker te worden voor bedrijven en om openbaar bestuur en ruimtelijke ordening efficiënter en trefzekerder te organiseren. In het themanummer ‘Slimme stad’ wordt ingegaan op de zin en onzin achter het idee van smart cities. Naast een kritische reflectie op dit moeilijk te definiëren concept, wordt er gekeken naar manieren waarop beleidsmakers en bedrijven in België en Nederland op dit moment bezig zijn om een stad slimmer te maken.

Bestel dit nummer nu hier.

Voor de inhoudsopgave en online beschikbare artikelen:

Inhoudsopgave (pdf)
Redactioneel door Marianne de Beer
De slimme stad door Lisanne de Wijs, Demi van Weerdenburg en Marianne de Beer
Gent: stad van Slimme mensen door Egbert van der Zee en Josine Maaskant

Varia:
Een krappere leefwereld in Ierse steden door Sander van Lanen
Veiligheids paradox – door  Jannemarie de Jonge (rubriek ‘Vrije Ruimte’).


Overal Stad

Historisch gezie2016_4 Covern kent zowel Nederland als Vlaanderen een duidelijke afwisseling tussen stad en platteland. Dit onderscheid bepaalde in sterke mate de identiteit van een plaats en haar inwoners. De afgelopen honderd jaar is de grens tussen stad en platteland echter enkel maar vervaagd. Talloze ontwikkelingen, waaronder de opkomst van verbeterde transport- en informatietechnologieën, zorgden samen voor een afnemende scherpte tussen waar de stad ophield en het platteland begon. Deze processen worden vaak ietwat verwarrend samengevat onder de noemer ‘verstedelijking’ of ‘metropoolvorming’ en worden dikwijls gezien als een uiting van de moderniteit. Deze termen zijn nogal ongelukkig gekozen omdat vele van de zogenaamde verstedelijkingsprocessen niet noodzakelijk langs de stad lopen of de stad niet als kern of als doel hebben. Bovendien is de verstedelijking een meervoudig proces, dat op verschillende plaatsen anders is samengesteld en zich mede daardoor telkens anders manifesteert. Dit AGORA-nummer onderzoekt de conditie die deze ‘verstedelijking’  buiten de traditionele stad geschapen heeft en hoe geografen, planners, stedenbouwkundigen of architecten daarmee kunnen omgaan.

Bestel dit nummer nu hier.

Voor de inhoudsopgave en online beschikbare artikelen:

Inhoudsopgave (pdf)
Redactioneel door Jorn Koelemaij
Overal Stad? door Dieter Bruggeman, David de Kool, Michiel van Meeteren en Joren Sansen
Bedrijventerreinen als urbanisatiemotor door Erik Louw

Varia:
Samenleven op de Zuiderdokken door Clemens de Olde, Jan de Smet en Eva Struyf
Decentralisatie in de ruimtelijke ordening – door Joost Schrijnen (rubriek ‘Vrije Ruimte’).


Gezonde Stad

Cover 2016-3

Steeds vaker worden we geconfronteerd met de negatieve invloed van de stad op onze gezondheid. De ongebreidelde groei van fastfoodketens blijkt bijvoorbeeld dé garantie voor een vitaminevrij dieet. Dankzij de mogelijkheid tot thuiswerken en thuisbezorgde producten hoeven we de deur bijna niet meer uit, en dit weinige bewegen is één van de beste  recepten voor obesitas. Zouden we dat huis onverhoopt toch verlaten, dan wachten ons daar miljoenen in files uitgestoten fijnstofdeeltjes die popelen om zich in onze longen te nestelen. Niet voor niets staan gezonde leefstijlen en een gezonde leefomgeving hoog op de beleidsagenda van menig overheidsinstantie. In dit themanummer ‘De Gezonde Stad’, belichten we de verschillende aspecten van de relatie tussen mens, gezondheid en stad. We gaan zo op zoek naar antwoorden op de vraag hoe we gezond(er) kunnen leven in een stedelijke omgeving.

Bestel dit nummer nu hier.

Voor de inhoudsopgave en online beschikbare artikelen:

Inhoudsopgave (pdf)
Redactioneel door Marianne de Beer
De Gezonde Stad door Carlijn Kamphuis, Ineke Deelen, Mellanie van Doleweed, Marijke Jansen, Dirk Dessing en Maartje Poelman
De stad als verleidelijke voedselomgeving door Maartje Poelman

Varia:
Ontwerpen met open ruimte in peri-urbane gebieden door Laura Rijsbosch
Culturele zuivering door Barend Wind (rubriek ‘Vrije Ruimte’).


Geo-onderwijs

Een unieke combinatie va2016-2 covern natuur- en sociale wetenschappen, of achterhaald, oubollig en niet langer relevant? De meningen verschillen heel sterk als het over aardrijkskundeonderwijs gaat. In het tweede AGORA-nummer van dit jaar wordt dieper ingegaan op deze materie en de recentelijk weer oplaaiende discussies over het (on)belang van aardrijkskunde in het onderwijs. We zoeken antwoorden op vragen als: wat maakt aardrijkskunde tot wat het is, en wat heeft aardrijkskundeonderwijs te bieden aan de leerlingen van vandaag en de burgers van morgen? Hoe kan aardrijkskundeonderwijs haar doelstellingen bereiken en op welke manier wordt het vak dan best ingericht? En wat is de ‘waarde’ van aardrijkskunde, op pedagogisch, didactisch én maatschappelijk vlak?

Bestel dit nummer nu hier.

Voor de inhoudsopgave en online beschikbare artikelen:

Inhoudsopgave (pdf)
Redactioneel door Jorn Koelemaij
Geo-onderwijs: Aardrijkskunde zoekt (en vindt?) richting door Laura Deruytter, Valerie de Craene en Marjolein Cox
Complexe wereld ontrafeld door systeemdenken door Marjolein Cox & An Steegen

Varia:
Van Stadssnelweg naar publieke ruimte door Rien van de Wall
Ondernemende ruimtelijke planners gezocht door Hans Leeflang (rubriek ‘Vrije Ruimte’).


« Newer EntriesOlder Entries »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>